Formai követelmények

Általános követelmények:

 

Az ETDK valamennyi szekciójában magyar nyelvű dolgozatokkal és magyar nyelvű előadásokkal lehet részt venni.

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). Amennyiben egy szerző több dolgozattal is nevez az ETDK-ra, s ezek között tartalmi átfedés van, akkor szükséges a másik dolgozatra való hivatkozás ugyanolyan módon, mint más felhasznált irodalom esetében. Amennyiben ez az önhivatkozás nem történik meg, akkor az plágiumnak minősül és kizárással jár. A saját szövegek extenzív átvétele esetében is elvárt, hogy ezek mennyisége ne haladja meg a más hivatkozott munkák esetében is elvárt szakmai, tudományos szokásos mérleget. Amennyiben a bírálók úgy ítélik meg, hogy a dolgozatban jelentős mennyiségű a hivatkozott saját szöveg extenzív átvétele, akkor az önplágium esetének fennállását a Plágiumbíráló Munkabizottság fogja mérlegelni és értékelni.

 

  • Betűtípus: Times New Roman

  • Betűméret: 12 

  • Sorköz: 1,5

  • Margó: 2,5 

  • Rendezés: sorkizárt

  • A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. 

  • Nyomtatott pályamunkát nem kell beküldeni.

 

Szekció specifikus követelmények

 

BIOLÓGIA

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett. Ha a pályamunka teljes mondatot vagy több mondatot szó szerint vesz át, akkor – a forrás feltüntetése mellett – az átvett rész kezdetét és végét idézőjelekkel kell jelölni, és az átvett szöveg nem módosítható. Ha korábbi eredményekre újonnan fogalmazott (illetve átfogalmazott) szöveggel utal a szerző (tartalmi idézés), akkor az eredményeket közlő tudományos publikáció hivatkozását kell beilleszteni a szövegbe, és a publikációt az irodalomjegyzékben is fel kell tüntetni. Saját korábbi alkotások is csak a fenti szabályok betartásával, az eredeti forrás, illetve szó szerinti idézet egyértelmű és pontos jelölésével idézhetők. Ábrák esetleges átvételénél szintén fel kell tüntetni az eredeti forrást.

 

A pályamunka formai követelményei

A dolgozat maximum oldalszáma: 40 (az esetleges Függelékekkel együtt).

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen

Hivatkozások módja: a szakterületnek megfelelő módon.

 

További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:

A dolgozat javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és

módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, +

Függelék (ha van).


 

FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

 

A pályamunka tartalmi követelményei: 

 A pályamunka a szerzők saját tudományos kutatásairól számol be.  A pályamunka az ETDK szakmai zsűrije által ellenőrzött és elfogadott saját kutatási eredményeket tartalmaz. 

  A diákkutatási műhelymunka nem a tantervben előírt feladatok keretében valósult meg. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások (más jelentések, mesterszakos diplomamunka, osztatlan képzésben írt szakdolgozat) sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket a szakmai zsűri kizárja az ETDK-ról.

 

A pályamunka formai követelményei:

Maximum oldalszám: 60 oldal. 

 

GYÓGYTORNA, TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket kizárjuk az ETDK-ról.

 

Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat minimum oldalszáma: nincs

A dolgozat maximum oldalszáma: 20 oldal

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: nem

Hivatkozások módja: a tudományban megengedett előírások szerint

 

INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 

A pályamunka tartalmi követelményei

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma).

 

Szekció specifikus kritériumok:

További kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen 

A kiegészítő dokumentumot/dokumentumokat egyetlen fájlban kell feltölteni, tartalmazhat tesztelési adatokat, reprezentatív eredményeket, minden olyan információt, amely az eredmények hitelességét alátámasztja, a munka reprodukcióját segíti. A kiegészítő dokumentumot tartalmazó fájl maximális mérete 10 megabájt.

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő módon.


 

Állam- és Jogtudományi, Jelenkor és nemzetközi kapcsolatok, Politológia Szekció

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). 

A pályamunka maximum terjedelme: max. 50 oldal, 2,5 szerzői ív, azaz 100 000 leütés, szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt.

 

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

A hallgató a TDK-dolgozatban fogalmazza meg egyértelműen az elvégzett munka célját, tudományos/gyakorlati jelentőségét. Foglalja össze és lehetőleg elemezze a munkájához kapcsolódó hazai és külföldi irodalmat. Sorolja fel az alkalmazott kísérleti és/vagy elméleti módszereket, továbbá írja le az elvégzett kísérletek/számítások pontos menetét. Mutassa be és értékelje elért eredményeit. 

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az ETDT kizárja az ETDK-ról.

 

Általános formai ajánlások:

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett, egyetlen fájlban, amelynek maximum mérete 10 megabájt.

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő.

 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓK

(menedzsment, marketing, bank és pénzügy)

 

Általános előírások:

Az ETDK-dolgozat terjedelme maximum 40 oldal lehet (alsó korlát nincs), ami a Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. Azok a pályamunkák, amelyek hosszabbak a meghatározott maximális oldalszámnál lepontozásban részesülnek. Van azonban mód arra, hogy a 40 oldalt meghaladó, de a dolgozatnak nem a törzsszövegét képező egyéb anyagok (képek, táblázatok, ábrák, stb.) egy külön dokumentumban, mellékletként

feltölthetők legyenek (tetszőleges terjedelemben és tartalommal). Így szükség esetén tehát két dokumentum feltöltésére is van mód. A Bevezetéstől az Összefoglalásig terjedő szövegből a mellékletbe szöveg nem csoportosítható át!

 

PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

A Szekció programjában a neveléstudomány, a pszichológia, az andragógia, a könyvtártudomány és a velük rokon tudományokhoz tartozó, önálló kutatómunkán alapuló, tudományos igényű pályamunkák mutathatók be. A pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!

További tartalmi követelmények:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül. A plágiumvizsgálat eredményeit a bírálók megkapják és ezzel kapcsolatos javaslattételre jogosultak. Ezen javaslatokkal kapcsolatos döntést a szakmai bizottságok által létrehozott háromtagú testület hozza meg. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az

Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 20 oldal, maximum 40 oldal. A dolgozat melléklete külön fájlban kiegészítő dokumentumként kezelendő és tölthető fel. A pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen. 

Hivatkozások módja: szakterületnek megfelelően.

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 

A pályamunka tartalmi követelményei:

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az ETDT kizárja az ETDK-ról.

 

Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat minimum oldalszáma: 20

A dolgozat maximum oldalszáma: 60

A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.

Kiegészítő dokumentum feltöltése: nem engedélyezett.

Hivatkozások módja:

A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard-rendszer)

 

További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:

Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is használható. Az ábrákat és a táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.

 

HUMÁNTUDOMÁNYI SZEKCIÓK

Szekcióspecifikus kritériumok:

Amennyiben kiegészítő dokumentum feltöltésére lehetőség van (ami a maximum oldalszámba nem számít bele), úgy azt külön, egyetlen fájlban lehet feltölteni. A kiegészítő dokumentumot tartalmazó fájl maximum mérete 10 megabyte.

A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. A mellékletek kiegészítő dokumentumként tölthetőek fel, a kiegészítő dokumentumra vonatkozó fenti leírás alapján.