Formai követelmények

Általános követelmények:

 

Az ETDK valamennyi szekciójában magyar nyelvű dolgozatokkal és magyar nyelvű előadásokkal lehet részt venni.

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). Amennyiben egy szerző több dolgozattal is nevez az ETDK-ra, s ezek között tartalmi átfedés van, akkor szükséges a másik dolgozatra való hivatkozás ugyanolyan módon, mint más felhasznált irodalom esetében. Amennyiben ez az önhivatkozás nem történik meg, akkor az plágiumnak minősül és kizárással jár. A saját szövegek extenzív átvétele esetében is elvárt, hogy ezek mennyisége ne haladja meg a más hivatkozott munkák esetében is elvárt szakmai, tudományos szokásos mérleget. Amennyiben a bírálók úgy ítélik meg, hogy a dolgozatban jelentős mennyiségű a hivatkozott saját szöveg extenzív átvétele, akkor az önplágium esetének fennállását a Plágiumbíráló Munkabizottság fogja mérlegelni és értékelni. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az ETDT kizárja az ETDK-ról. 

Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát (év, hónap, nap). Minden dolgozat elején szerepeljen a kivonat. 

  

 • Betűtípus: Times New Roman

 • Betűméret: 12 

 • Sorköz: 1,5

 • Margó: 2,5 

 • Rendezés: sorkizárt

 • A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni. 

 • Nyomtatott pályamunkát nem kell beküldeni.

 

Szekció specifikus követelmények

BIOLÓGIA

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett. Ha a pályamunka teljes mondatot vagy több mondatot szó szerint vesz át, akkor – a forrás feltüntetése mellett – az átvett rész kezdetét és végét idézőjelekkel kell jelölni, és az átvett szöveg nem módosítható. Ha korábbi eredményekre újonnan fogalmazott (illetve átfogalmazott) szöveggel utal a szerző (tartalmi idézés), akkor az eredményeket közlő tudományos publikáció hivatkozását kell beilleszteni a szövegbe, és a publikációt az irodalomjegyzékben is fel kell tüntetni. Saját korábbi alkotások is csak a fenti szabályok betartásával, az eredeti forrás, illetve szó szerinti idézet egyértelmű és pontos jelölésével idézhetők. Ábrák esetleges átvételénél szintén fel kell tüntetni az eredeti forrást. 

 

 • A pályamunka formai követelményei

A dolgozat maximum oldalszáma: 40 (az esetleges Függelékekkel együtt).

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen (emailben, a csatolmányban küldendő)

Hivatkozások módja: a szakterületnek megfelelő módon.

Szerzők száma: maximum 2

Témavezetők száma: maximum 2

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

 • További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:

A dolgozat javasolt felépítése: Fedőlap, Tartalomjegyzék, Bevezető, Célkitűzés, Anyag és

módszer, Eredmények és értékelésük, Összefoglalás, Köszönetnyilvánítás, Irodalom, +

Függelék (ha van). A pályamunka fedőlapján szerepeljen: „24. ETDK Biológia Szekció”, cím, a készítő(k) neve, szakja, évfolyama, a küldő intézmény neve (pl. Babeș-Bolyai Tudományegyetem) 

 

FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei: 

A pályamunka a szerzők saját tudományos kutatásairól számol be.  A pályamunka az ETDK szakmai zsűrije által ellenőrzött és elfogadott saját kutatási eredményeket tartalmaz. 

A diákkutatási műhelymunka nem a tantervben előírt feladatok keretében valósult meg. Szemináriumi dolgozat, terepgyakorlati jelentés, többletmunka nélküli, mester- vagy osztatlan képzésbeli szakdolgozat, diplomamunka nem mutatható be. 

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások (más jelentések, mesterszakos diplomamunka, osztatlan képzésben írt szakdolgozat) sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket a szakmai zsűri kizárja az ETDK-ról.

 

 • A pályamunka formai követelményei:

Maximum oldalszám: 60 oldal. 

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

  

GYÓGYTORNA, TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket kizárjuk az ETDK-ról.

 

 • Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat minimum oldalszáma: nincs

A dolgozat maximum oldalszáma: 20 oldal

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: nem

Hivatkozások módja: a tudományban megengedett előírások szerint

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

A pályamunkáknak a következő belső tagolási rendet kell követnie: Bevezetés, Célkitűzés, Anyagok és módszerek, Eredmények, Megbeszélés (vagy Eredmények és megbeszélés), Összefoglalás, Irodalomjegyzék, Köszönetnyilvánítás, Függelék.

Ábrák és táblázatok bemutatása számozva történjen a szövegben, ennek megfelelő hivatkozással. 

 

INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A pályamunkából egyértelműen ki kell, hogy derüljön, hogy mely eredmények azok, amelyek a hallgató(k) saját eredményei, és melyek a témavezető vagy a tágabb értelemben vett kutatócsoport eredményei. Különösen fontos ez, ha a pályamunka eredményei társszerzőkkel közösen publikálásra kerültek.

 

 •  Szekció specifikus kritériumok: 

További kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen (emailben, csatolmányban küldendő) 

A kiegészítő dokumentumot/dokumentumokat egyetlen fájlban kell feltölteni, tartalmazhat tesztelési adatokat, reprezentatív eredményeket, minden olyan információt, amely az eredmények hitelességét alátámasztja, a munka reprodukcióját segíti. A kiegészítő dokumentumot tartalmazó fájl maximális mérete 10 megabájt.

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő módon.

A pályamunkát a külső borító oldalon „ETDK-dolgozat” felirattal és a szerző(k) nevének feltüntetésével kérjük elkészíteni. A borítót követő címlap tartalmazza az intézmény, kar, tanszék megnevezését, ahol a ETDK-pályamunka készült, továbbá a szerző(k) nevét, évfolyamát, és a témavezető(k) nevét, beosztását valamint a pályamunka pontos (nevezési lapon szereplő címmel megegyező) címét. 

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

  

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI, JELENKOR ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, POLITOLÓGIA SZEKCIÓ

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). 

A pályamunka maximum terjedelme: max. 50 oldal, 2,5 szerzői ív, azaz 100 000 leütés, szóközökkel, jegyzetekkel, irodalomjegyzékkel és mellékletekkel együtt.

 

 • A pályamunka formai követelményei:

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

 

KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

A hallgató a TDK-dolgozatban fogalmazza meg egyértelműen az elvégzett munka célját, tudományos/gyakorlati jelentőségét. Foglalja össze és lehetőleg elemezze a munkájához kapcsolódó hazai és külföldi irodalmat. Sorolja fel az alkalmazott kísérleti és/vagy elméleti módszereket, továbbá írja le az elvégzett kísérletek/számítások pontos menetét. Mutassa be és értékelje elért eredményeit. 

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az ETDT kizárja az ETDK-ról.

 

 • Általános formai ajánlások:

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen (emailben, a csatolmányban küldendő)

Hivatkozások módja: A szakterületnek megfelelő

 

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓK

(menedzsment, marketing, bank és pénzügy)

 

 • Általános előírások:

Az ETDK-dolgozat terjedelme maximum 80 oldal lehet (alsó korlát nincs), ami a Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig értendő. Azok a pályamunkák, amelyek hosszabbak a meghatározott maximális oldalszámnál automatikusan kizárásra kerülnek. Van azonban mód arra, hogy a 80 oldalt meghaladó, de a dolgozatnak nem a törzsszövegét képező egyéb anyagok (képek, táblázatok, ábrák, stb.) egy külön dokumentumban, mellékletként

feltölthetők legyenek (tetszőleges terjedelemben és tartalommal). Így szükség esetén tehát két dokumentum feltöltésére is van mód. A Bevezetéstől az Összefoglalásig terjedő szövegből a mellékletbe szöveg nem csoportosítható át!

A pályamunkából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely rész, kinek a saját munkája, ezért többszerzős műveknél kérjük, hogy a tartalomjegyzékben jelöljék a hozzájárulást, szerzőséget.

A dolgozat felépítése:  Külső borító, Belső borító, Tartalomjegyzék, Táblázatok jegyzéke (ha releváns), Ábrajegyzék (ha releváns), Bevezetés, Fejezetek (szakirodalom, kutatási módszertan, eredmények, értékelésük stb.), Összefoglalás, Felhasznált irodalom és források jegyzéke, Mellékletek

A dolgozat tartalmazza a tudományos munkáktól elvárt három pontot lefedő kötelező elemeket:

a)  a dolgozat elején (a bevezetőben) tartalmazza a szerző által megválaszolandó tudományos kutatási kérdést;

b)  explicit formában megadja kutatási modelljét és/vagy módszertanát;

c)  a dolgozat végén megválaszolja a feltett tudományos kérdést; tézis-szerűen összefoglalja a
dolgozat tudományos szempontból új, vagy újszerű eredményeit.

 • Formai követelmények:

Az oldalszámozás a Bevezetéssel, 1. oldalszámmal kezdődik. Az oldalszám a lap aljára, középre kerüljön. A margó minden oldalon 2,50-2,50 cm. A mellékletben táblázatok, ábrák, egyéb olyan dokumentumok szerepeltethetők, amelyek a dolgozat mondanivalója illusztrálását szolgálják, de nem képezik a dolgozat érdemi részét.

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt 

 

PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI SZEKCIÓ

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

A Szekció programjában a neveléstudomány, a pszichológia, az andragógia, a könyvtártudomány és a velük rokon tudományokhoz tartozó, önálló kutatómunkán alapuló, tudományos igényű pályamunkák mutathatók be. A pályamunkának önálló és új kutatási eredményeket kell tartalmaznia!

 

 • További tartalmi követelmények:

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül. A plágiumvizsgálat eredményeit a bírálók megkapják és ezzel kapcsolatos javaslattételre jogosultak. Ezen javaslatokkal kapcsolatos döntést a szakmai bizottságok által létrehozott háromtagú testület hozza meg. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az

 

 • Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 20 oldal, maximum 40 oldal. A dolgozat melléklete külön fájlban kiegészítő dokumentumként kezelendő és tölthető fel. A pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. 

Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen. (emilben, a csatolmányban küldendő)

Hivatkozások módja: szakterületnek megfelelően. (A hivatkozások és az irodalomjegyzék formátumának a Magyar Pedagógia által alkalmazott APA hivatkozási stílust kell követni)

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓK

 

 • A pályamunka tartalmi követelményei:

Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az ETDT kizárja az ETDK-ról.

 

 • Szekció specifikus kritériumok:

A dolgozat minimum oldalszáma: 20

A dolgozat maximum oldalszáma: 60

A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal.

Kiegészítő dokumentum feltöltése: nem engedélyezett.

Hivatkozások módja: A hivatkozások formátuma feleljen meg a szakmai sztenderdeknek (pl. Harvard-rendszer)

 

 • További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:

Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is használható. Az ábrákat és a táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. 

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt

 

HUMÁNTUDOMÁNYI SZEKCIÓK

Az ETDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket a nevező intézmény egyidejű értesítésével az OTDT kizárja az ETDK-ról.

 

 • A szekció specifikus kritériumok:

Amennyiben kiegészítő dokumentum feltöltésére lehetőség van (ami a maximum oldalszámba nem számít bele), úgy azt külön, egyetlen fájlban lehet feltölteni. A kiegészítő dokumentumot tartalmazó fájl maximum mérete 10 megabyte. (emailben, a csatolmányban küldendő)

A dolgozatok terjedelme minimum 40.000, maximum 90.000 leütés (karakter szóközzel) lehet, amibe a (láb)jegyzetek, a tartalom- és irodalomjegyzék is beleszámít, a mellékletek viszont ezen kívül értendők. A mellékletek kiegészítő dokumentumként tölthetőek fel, a kiegészítő dokumentumra vonatkozó fenti leírás alapján. 

Betűtípus: Times New Roman

Betűméret: 12 

Sorköz: 1,5

Margó: 2,5 

Rendezés: sorkizárt