logo

Alább található a 27. Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia programja. A napok megjelölése után, az aznapi szekciók ABC sorrendben vannak feltüntetve, a kezdési idejük a szekció neve és helyszíne után van feltüntetve.

Hangsúlyozzuk, hogy az előadások alább feltüntetett sorrendje nem végleges, mivel ez még helyszínen is változhat. Célunk egy fajta iránymutatás volt, felosztani a szekciókat pár részre és rámutatni, hogy egy dolgozat inkább a szekció elején vagy végén lesz bemutatva.

Köszönjük a megértést, jó szórakozást, tartalmas időtöltést kívánunk!

Május 15

 • Nyitógála - BBTE Főépület, Aula Magna terem (Mihail Kogălniceanu u. 1) 18:00

Május 16

 • Fizika: BBTE Főépület (Mihail Kogălniceanu u. 1), 239-es terem, 14:00
  • Herczeg Ágnes: Elméleti és kísérleti dinamikai rendszerek idősorainak elemzése a rekurrencia-analízis módszereivel
  • Péntek Balázs: Az ecetmuslica konnektomjának modellezése az exponenciális távolságszabály alapján
  • András Barnabás Tamás: Robotbogár vezérlésének továbbfejlesztése robofizikai modellek alapján
  • Kaban Cristian: Az anyagok optikai anizotrópiájának vizsgálata
  • Joós Krisztina: Lézer-anyag kölcsönhatás: elektronhullámcsomag-interferencia
  • Mike Anita-Diana: Önálló RGB világítódás színkeverés amplitúdómodulációs megközelítésben
  • Antal Dávid: A Burridge-Knopoff rugó-tömb modell vizsgálata
  • Vitus Szabolcs: Kétmódusú oszcillátorok szinkronizációja és rajzása
  • Csiszér Csanád és Dénes Brigitta: Fluoreszcenciaidő mérése időkorrelált egyfotonszámlálással
 • Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III. Pénzügy: BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (Teodor Mihali u., 58-60) 118-as terem, 16:00
  • Albert Sarolta Zsófia: Az ESG Pontszám és a Hozamok Közötti Kapcsolat Vizsgálata Európában
  • Balla Eliána: Az online banki szolgáltatások minőségének hatása az ügyfélelégedettségre és ügyfélhűségre
  • Borzasi Nikolett-Ivett: A mobilfizetési használati szándékot befolyásoló tényezők vizsgálata
  • Bugár Anna: ESG botrányok és a pénzügyi teljesítmény kapcsolata a divatiparban
  • Dinea Márk-Andrei: Az azerbajdzsáni infrastruktúra-fejlesztések tanulmányozása
  • Erőss Ákos: Képzettségi szint és munkanélküliségi ráta, valamint a jövedelmi egyenlőtlenség közötti kapcsolat Romániában
  • Kovács Edina: A kriptovaluták hozamát befolyásoló tényezők
  • Vitályos Csilla-Beáta: Az általános forgalmi adó számítása, könyvelése és bevallása Romániában
  • Lőrinczi Réka: Az erdélyi diákok pénzügyi műveltségének vizsgálata
  • Szilágyi-Nagy Zétény: Hitelminősítő algoritmusok összehasonlítása: mesterséges intelligencia alapú algoritmusok vs. hagyományos módszerek
  • Lázár Botond: A C-FRSI hatása az államháztartás elsődleges egyenlegére az Európai Unió országaiban
 • Magyar irodalom II. Klasszikus magyar irodalom és 18-19. századi világirodalom:csütörtök, BBTE Bölcsészettudomány Kar (Horea u., 31), Popovici terem, 10:00
  • Balázs Hanna Imola: „Meg foglak fejteni, makacs rejtély…” - Jane Eyre-átiratok a 19. század közepén
  • Bodó Gyöngyi-Gabriella: Városábrázolások Kóbor Tamás életművében
  • Solyom-Biró Orsolya: Rendhagyó uralkodó-ábrázolások a későromantikában
  • György Norbert: A botrány mint vallásantropológiai probléma Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében
  • Hochhauser Ronald-Erik: A gótika elemeinek parodisztikus felhasználása a későromantikában
  • Márton Nóra: Női gyerekkor Kaffka Margit korai alkotásaiban
  • Patakfalvi Anita: Egy rendhagyó színigazgató az 1870-1880-as években: Krecsányi Ignác és a színházi mobilitás új eszménye
  • Rázmán Attila Botond: A fiatal mozi és az irodalom kapcsolata a századfordulón
 • Magyar nyelvtudomány: BBTE Bölcsészettudomány Kar (Horea u., 31), 203-as terem, 9:00
  • Balló Ignác-Norbert: Az igekötők aspektusjelölő szerepének vizsgálata kései ómagyar és korai középmagyar kori levelekben
  • Császár Ágnes: A -hAtnék deverbális főnévképző morfopragmatikája. Egy nyelvészeti kutathatnék eredményei
  • Csiszér Norbert-Imre: Nemek a nyelv világában
  • Csonka Nikolett: Lekvárok és ízek a 15–20. századi recepteskönyvekben
  • Kabai Henrik-László: A Szilágy megyei magyar beszélőközösség nyelvjárása történeti kitekintéssel
  • Keresztes Barbara: Verbális agresszió két generáció nyelvhasználatában
  • Szemes Kamilla: Az anyanyelvváltozatokhoz való viszonyulás a romániai magyar oktatás közegében. Egy partiumi esettanulmány
 • Szociális munka: Szociológia és szociális munka főépülete (B-dul Decembrie 1989 sugárút, 128), 212-es terem, 16:00
  • Dénes Zsuzsánna: A fogyatékkal élő diákok helyzete a Babeș-Bólyai Tudomány Egyetemen
  • Szekeres Alpár: Prevenciós intézkedések a szerencsejáték-függőség ellen a Kolozsvári Református Kollégium szakosztályaiban, a 15-18 éves fiatalok körében
  • Nagy Mónika- Emilia: Kommunikáció és konfliktuskezelés a vegyes nemzetiségű családokban
  • Sonka Klára: A nevelőszülői munka kihívásai
  • Kocsis-Benkő Réka: Beavatkozás központú függőségprevenció a fiatal felnőttek körében
  • Keresztes Szabolcs: Tudosított végzetek a médiában: Az öngyilkosság előfordulása, háttértényezői és okai a székelyföldi magyarság körében 2000-2024 között
  • Tolvaly Rebeka-Angyalka: Drogok használatának visszaszorítása az iskolai populáció körében a szabaduló szoba technika megelőzési stratégiával
 • Teológia I.: Protestáns teológia:Kolozsvári Protestáns Teológia Intézet (Avram Iancu tér, 31) - Bethlen terem, 9:00
  • Széles László: Unitárius lelkészi életpályák az 1950-es és '60-as években
  • Füstös Paul-Gabriel: Az egyházi ének és zene szerepe az erdélyi református belmisszióban a korabeli sajtóforrások tükrében
  • Mátyus Bernadett-Andrea: Kommunikációs sémák a halállal kapcsolatban, és azok lélektani hatása
  • Szász Szonia: Az allergiás megbetegedések vizsgálata a testi, lelki és teológiai szempontok hármas tükre szerint
  • Nagy Eszter: Hogy hűséges segítőtársa, gondviselője legyek.' - Fiatal családok lelkigondozói kisérése, különös tekintettel a gyermek optimális fejlődésére
  • Kányádi György: A szenvedő protagonisták. Jób és Oidipusz, mint drámai szereplők fejlődéstörténeteinek hasonlósága
  • Mátyás Emőke Ibolya; Láthatatlan szálak. A Bír 4-5 irodalomtörténeti vizsgálata
  • Pál Apolka: Egy gyászdal árnyalatai. Ezékiel 28, 11-19 ókori szövegválazatainak összehasonlító elemzése
 • Teológia II.: Római Katolikus teológia:BBTE Római Katolikus Teológia Kar (Iuliu Maniu u., 5), Márton Áron terem, 12:00
  • Hegedűs Rita Diána: A II. Vatikáni Zsinat hatása a teológia és a világi tudományok párbeszédére. Az interdiszciplinaritás aktualitása a XXI. századi ember életében.
  • Gagyi Orsolya: Az egyetemes testvériség ferences gondolatának evangéliumi gyökerei
  • Pazman Kató: A szerencsejáték zavar hatása a házasságkötési képességre az Egyházi Törvénykönyv 1095. kánon 3. pontja fényében
  • Kirner Katalin: Féltékenység és bántalmazás a prófétai irodalomban
  • Kovács Panna: Az aszkézis módjai és motivációi a középkorban

Május 17

 • Állam és Jogtudomány:BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (Teodor Mihali u., 58-60), 208-as terem, 11:00
  • Papp Zsófia: A bér- és dajkaanyaság jogi helyzete, különös tekintettel a romániai, magyarországi és ukrajnai jogrendszerre
  • Petri Anna-Tünde: Az étrend-kiegészítők szabályozása Romániában
  • Horváth-Kovács Mátyás: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek emberi jogi kérdéseire
  • Simon Krisztián: A román Alkotmánybíróság esetgyakorlata az európai szupranacionális bíróságokkal való kapcsolata tükrében
  • Nagy Kincső: Jog a magyar irodalomban, avagy a magyar szépirodalmi művek "jogi elemzése "
  • Szabó Boglárka: A deepfake és a magánélet védelme az Európai Unió területén
  • Olosz Edina, Szabó Kincső és Szőke Balázs: România Educată – Az oktatási reformprojekt hatása a román felsőoktatási rendszerre: elemzés a 2023-ban bevezetett felsőoktatási törvény tükrében
 • Biológia és Környezettudomány:BBTE Földrajz Kar (Clinicilor u. 5-7), 43-as terem, 9:00
  • Székely-Varga Szilárd: Szerves mikroszennyezők toxikus hatásának vizsgálata a vízi környezetre
  • Kiss Ágota: A mesterséges szennyvíz antibiotikum-eltávolításának optimalizálása
  • Puskás - Kolozsvári Viola: Réti kardvirág (Gladiolus imbricatus L.) populációk vizsgálata és csírázásának összehasonlítása lápréti egyszikű geofitonokkal
  • Bajcsi Gergő és Miholcsa Mátyás-Botond: A kisléptékű élőhely-különbségek szerepe a hangyaközösségek strukturálódásában és az interspecifikus viszonyokban
  • Bogya Stefáni Zsófia: A bursa szekréciós dendritikus sejtek karakterizálása új monoklonális ellenanyagokkal
  • .Kanyó Kincső-Emőke: Pókközösségek szerkezetének összehasonlító vizsgálata a Néra-szurdok – Beusnica Nemzeti Parkban
  • Orbán Kincső-Katalin: Ökotoxikológiai vizsgálatok ZnO alapú kereskedelmi nanoanyagra/fotokatalizátorra
  • Miholcsa Mátyás-Botond és Bajcsi Gergő: Egy territoriális hangyafaj hatása együttélő hangyaközösségre a kolóniától való távolság függvényében
 • Filozófia: BBTE Főépület (Mihail Kogălniceanu u. 1), 127-es terem, 10:00
  • Folyi Bence: Ahol ég és föld összeér - Rítus és vizualitás az 5. századi Ravennában
  • Tóth Hanna: Nietzsche Jézus-alakja és Dosztojevszkij Miskin hercege
  • Săpătaru Mark-Alek: A zene mint megváltás Arthur Schopenhauer filozófiájában
  • Jakab Katalin: A szubjektumot létrehozó stratégiák reprezentációi Ulrich Siedl filmjeiben
  • Bodó Johanna: Digitális Dialógusok: a közösségi média és az intézményi bizalom kapcsolata Kolozsváron
 • Filmművészet, Filmelmélet és Színháztudomány: BBTE, Film és Média Intézet (Mihail Kogălniceanu u. 4), 43-as terem, 15:00
  • Csapó Áron Sebestyén: A szimulációs városok nem-helyei
  • Fazakas Gergely: A színházi hagyományok újradefiniálása Romeo Castellucci legutóbbi rendezésében
  • Jakab Dávid: Kolozsvár, filmváros
 • Geológia: BBTE Főépület (Mihail Kogălniceanu u. 1), Eugen Stoicovici Amfiteátrum, 12:00
  • Tóth Gergő: A Valea Arsului (Brad környéke) neogén magmatitok hidrotermás átalakulásai, kőzettani, ásványtani jellemzése
  • Vagyas Emőke: A tekerői (Hunyad megye) jura ofiolit kőzettani és ásványtani vizsgálata
  • Márton Eszter: A Nyugati-havasok egy északnyugat-délkelet irányú szelvénye mentén vett alluvium minták granulometriai és mikromineralógiai vizsgálata
  • Dobri Dávid, Bodor Botond, Rebeka Bartos: Hírlapokban megőrizve: Fuchs Herman magángyűjteményének tanulságai
  • László Ákos: Összefüggések az Entzia macrescens populációdinamikája és a víz fizikai- és kémiai paramétereinek váltakozása között
 • Gyógypedagógia és pedagógia: BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok intézet (21 Decembrie 1989 Sugárút 128),104-es terem, 11:00
  • Kocsis Márta-Lidia: Testvérrel vagy nélküle? Navigálás a testvéri dinamikában: egyedül, neurotipikus vagy speciális szükségletű testvérrel
  • Bodor Barbara-Mónika: Magányosság az észlelt szociális támogatottság és az önértékelés kapcsolatának vizsgálata látássérülteknél és épp látással rendelkező személyeknél
  • György Blanka: Bullying prevenciós programok hatása kisiskolás korban
  • Kovács Izabella-Orsolya: Az íjászat, mint fejlesztő eszköz a szenzoros integráció zavar tüneteket mutató gyerekek körében
  • Köllő Emőke-Zsuzsánna: Mindfulness alkalmazása a szóbeli egyéni felmérés során generált stressz csökkentésére
  • Zölde Rita: A szexuális edukáltság, szociális- és szexuális viselkedés összefüggésinek a vizsgálata autizmus spektrumzavar tüneteket mutató serdülőknél
  • Pap Timea: 'Mirror of the mind'' - Exploring mentalization across parents of typically and atypically developing children (,,Tükröződő elmék'' - A mentalizáció képességének vizsgálata tipikusan fejlődő és sajátos nevelési igényű gyerekek szüleinél)
  • Béczi Debora: Az autizmus spektrumzavar és önmegbélyegzés, bűntudat, önegyüttérzés jelenléte szülőknél
  • Varga Orsolya: Szülők és pedagógusok ismeretei a neuropedagógiáról és viszonyulásuk e fejlesztési lehetőség iránt
  • Bogyó Boróka: A társadalmi szerepvállalás összehasonlító vizsgálata a magyarországi és erdélyi pedagógus hallgatók körében
 • Gyógytorna, testnevelés és sport: BBTE Testnevelés és Sport Kar(Pandurilor u. 7), 1-es terem(Gheorghe Comanar aula), 14:00
  • Bencze Brigitta: A romániai testnevelő tanárok fizikai aktivitásának illetve, egészségi állapotának a felmérése
  • Eiben Olivér: A fizikai aktivitás vizsgálata V.-VIII. Osztályos tanulóknál
  • Varga Gyula Máté: A Fizikai aktivitási szint mérése V-VIII. osztályos Szatmár megyei tanulóknál
  • Kovács Tamás: A rendszeres fizikai tevékenységet végzők döntéshozatalának a vizsgálata az edzéshelyszínt és az edzésmódot illetően
  • Barazsuly-Ladó Martina: A 11-14 éves általános iskolások, hallássérült diákok és kosárlabdázók egyensúlyozó képességének összehasonlító vizsgálata
  • Gere Zsanett: A mezítlábas edzések vizsgálata a futás biomechanikájára, a vágtafutás és a fürgeség fejlesztésében a 8 és 11 év közötti gyerekeknél
  • Moldovai Nikoletta, Szilagyi Kitti-Itala: Testnevelésórai szorongás mérése szatmárnémeti és nyárádmenti középiskolások körében
  • Ivácson Andrea, Gáspár Nóra-Nikoletta: Testnevelés órai szorongás mérése általános és középiskolás tanulóknál
  • Szilágyi Zsófia: Szétnyílt hasizom (Rectus Diastasis) regenerálási lehetőségei szülés után
  • Madarász Szidónia: Funkcionális mozgások fejlesztése az idősek elesésének megelőzésére
  • Gál Denise, Nyeste Róbert, Pap Sándor-Zsolt: Keresztmetszeti vizsgálat az erdélyi iskolákban a támaszugrások oktatására vonatkozóan
  • Szabo Csaba: A néptánc hatásának vizsgálata a szociális képességekre középiskolás tanulóknál
 • Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk, matematika és módszertan:BBTE, Matematika és Informatika kar (Ploiesti u. 22-25), könyvtár, 10:00
  • Domokos Ábel: Fraktáldimenzió
  • Dobai-Pataky Attila: Mértani problémák kollaboratív szerkesztése és valós idejű iteratív megoldása
  • Holgyes Orsolya-Dorottya: Részvénymozgások előrejelzése a romániai tőzsdepiacon: komplex hálózati megközelítés gépi tanulás alkalmazásával
  • Magyari-Sáska Attila: Tamási Áron LSLM - Large Szekler Language Model
  • Arinton Ákos: Önvezető járművek tanításához szűkséges adatok augmentációja Diffuziós modellek segítségével
  • Lőrincz Adrien-Jenő, Mihály Sarolta: Platformer játékok procedurális pályagenerálása és ellenfél viselkedésminta modellezése mesterséges intelligenciával
  • Molnár Dávid: 3D felületintegrál alapú pontosságmérték sztereo-EEG elektródabeültetésekhez
  • Boga Zsombor: Tumor szegmentálás MRI képeken többdimenziós részecske-raj alapú optimalizációval és klaszterezéssel
  • Kaszta Tamás, Lieb Hanna-Georgina: Prototípus-alapú képfeldolgozás waveletekkel
  • Kovács Brigitta: A taxi megosztás optimalizálása: fenntartható megoldás a városi közlekedésre
  • Péter Ákos: Weboldalak Fő Tartalmának Kinyerése Gráf Beágyazás és Transzformer Alapú Mondatkódolás Segítségével
  • Ács Hunor: A tudás desztilláció hatékonysága különböző méretű konvolúciós neurális hálózatok esetében
 • Informatika II: innovatív számítástechnikai termékek, alkalmazások: màjus 17. BBTE Főépület (Mihail Kogălniceanu u. 1), 5/I-es terem, 12:00
  • Varga Dávid, Kari Tamás, Hanzel Szabolcs: Kézmozgás felismerés kesztyűre rögzített szenzorok adatfolyamai alapján
  • Gozner Máté, Fischer Mátyás-Zsigmond: Parkolóhelyek foglaltságának meghatározása és adminisztrációja mesterséges intelligencia segítségével
  • Kovács Elek-Ákos, Szász Levente: Sixth Sense Sprinkler: Standardizált okos üvegház rendszer
  • Oláh-Ilkei Kund, Moroșanu Norbert: Online értékesítési és kölcsönzési platform a Kubuk társasjáték közösség számára
  • Kiss Krisztián, Jákó Dániel: AttendEZ: Automatizált jelenlétrögzítő rendszer
  • Magyarosi Péter, Kovács Tibor: Parker: Városi parkolás egyszerűsítve mobilos környezetben
  • Laping Miklós-József: Veterinary: Gyógyszeres kezeléseket nyilvántartó alkalmazás szarvasmarha farmoknak
  • Péntek Aliz-Erzsébet: Enhancing User Experience Through Database and Architecture Optimization in Existing Enterprise Application
  • Vajda Lehel-Barna: Egyszerű alátétek trófeák kiállítására
  • Kutos Timea: Adventure Journal, cross-platform webalkalmazás az utazási emlékekhez
  • Corbeanu Nóra-Diana: Aggregáló webes platformok
  • Máthé Edina, Veres Timea-Bernadette: Vonalrajzok generálása fényképek alapján és a Line-us rajzoló robot vezérlése
  • Lukács Zsolt: ModelFlow: A modern fejlesztő modellalapú keretplatformja
  • Bardocz Ferencz-Csaba, Bíró Ákos: Sportfelszerelések felhasználók közötti bérbeadását segítő platform
  • Gergely Aliz: Modern alkalmazáskitelepítés AWS környezetben: Technológiák és kihívások
 • Jelenkor történelme és nemzetközi kapcsolatok:BBTE Főépület (Mihail Kogălniceanu u. 1), Goanga terem, 16:00
  • Izsák Botond: Az 1989-1990-esrendszerváltás eseményei Segesváron
  • Rácz Dávid: Ausztria és az Osztrák–Magyar Monarchia gyarmatai és koloniális ambíciói
  • Mihályfalvi Csongor: Az antiszemitizmus sajtóelemzése a kolozsvári Ellenzékben a második bécsi döntés időszakában
  • Vatány Bíborka: A prostitúció recepciója a két világháború között a Keleti Újságban
  • Sükösd Máté: Magyarország megítélése a liberalizmus fellegvárában - Magyarországgal kapcsolatos attitűdök Svédországban
  • Bujdos Boglárka: Elfeledett emlékév. Magyarországi és romániai ünnepségek Hunyadi János halálának 500. évfordulóján
  • Téglás Hunor: A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem története az első világháborúban
  • Várza Irén-Kinga: Szimbolikus terek Sepsiszentgyörgyön: Obeliszkek és emlékezetpolitikai jelentőségük
 • Kémia I.: Biokémia és szerves kémia:Kémia és Vegyészmérnöki Kar (Arany János utca, 11-es szám), 97-es terem, 9:00
  • Dávid Tibor: Ni(II)-komplexek előállítása glioximokkal és aminokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai elemzésük
  • Vass David-Jozsef: Szimmetrikus kurkumin analógok BF2-komplexeinek a fotofizikai és antibakteriális tulajdonságainak a tanulmányozása
  • Tőkés Bence: A humán szénsavanhidráz II enzim szelektivitásának vizsgálata diketonok és hidroxi-ketonok redukálása esetén
  • Nagy Loránd: Furfurál származékok értékes termékekké való átalakítása
  • Kis Balázs-Ákos: Fenotiazin, mint szubsztituens hatása a kurkuminoidok és bórkomplexeik fotofizikai tulajdonságainak vizsgálatában
  • Végh Márk: Különböző társoldószerek és felületaktív anyagok hatásának vizsgálata az (S)-szelektív Pseudomonas psychrotolerans (PpS-TA) transzamináz termostabilitása és aktivitása esetén
 • Kommunikáció: BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Onix Épület, (Str. Septimiu Albini, 8), G1-es terem, 9:00
  • Győrfi Adrien- Viktória: CSR kommunikáció az online térben. A legértékesebb romániai vállalati brandek vizsgálata
  • Ilkei Árpád: Visszhangzó szélsőségek és viták a magyar hírportálok kommentmezőiben
  • Kondrát Hanna: A közösségi média hatása a vegán és az állatkísérlet-mentes szépségápolási termékek népszerűségére
  • Patka Henriett-Mária: A Riot Games online márkakommunikációja az Arcane sorozaton keresztül
  • Kolumbán Karola: A szupergeneráció: A szuperhős műfaj történetmesélése a klasszikus hősi narratíván túl. Percepcióvizsgálat a The Boys című sorozat alapján
  • Müller Ágnes: The structure and impact of the East European Comic Con (Az East European Comic Con struktúrája és hatása)
  • Kovács Petra-Gabriella: A GEN-Z generáció megítélése a márkák mémmarketing-stratégiáiról
  • Kovács Eszter Apolka: Márkafogyasztás mint modern szakrális aktus
 • Közgazdaság- és gazdálkodástudomány I. Marketing: BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (Teodor Mihali u., 58-60), 001-es terem, 12:00
  • Székely Krisztina Evelin: Kiberbiztonsági cégek marketingkommunikációjának és ezek hatékonyságának elemzése
  • Tîrnăvean Anamaria-Petruța: A biometrikus fizetési megoldások elfogadása és használati szándéka a romániai fogyasztók körében
  • Darko Kinga - Noémi: Világnézeti tényezők hatása a filmnézési preferenciákra
  • Ruzsa-Pista Heléna Éva: Fogyasztói élmények az Instagramon: A termék-influencer kongruencia hatása a vásárlói döntésekre
  • Bereczki Alpár-Előd: A személyre szabott közösségi média reklámok hatása az online impulzusvásárlási hajlandóságra
  • Páll Réka: A marketingmix és a motiváció hatása az organikus élelmiszerek vásárlási szándékára
  • Baricz Orsolya: Vallásos értékrend és attitűdök hatása az etikus vásárlásra
 • Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II. Menedzsment: BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (Teodor Mihali u., 58-60), 218-as terem, 9:30
  • Antal András: A turizmus menedzsmentjének hatása a gazdasági fejlődésre Kelet- és Közép-Európa országaiban
  • Kovács Kata: A fenntartható divat elfogadását és a használtruhák vásárlását befolyásoló tényezők vizsgálata Romániában
  • Kürti Barbara: Online csomagkövető rendszer tervezése: esettanulmány egy vezető autóalkatrész-forgalmazó vállalatnál
  • Székely Noémi: A MIRAGLANCE szépségápolási kisvállalkozás születése és belépése a nemzetközi piacra
  • C Antal Teréz: A vállalati stratégia kialakítása. A Poultry Investment Group esete.
  • Fekete Kristóf- Dániel: Élményszolgáltatások fejlesztése egy fesztiválon, avagy felejthető helyett maradandó élmény
  • Szepessy László: A szolgálatosodás folyamata a megújuló energiaforrásokat forgalmazó vállalatoknál
  • Bánffy Zsófia: Szolgáltatás helyreállításához kapcsolodó eszközök alkalmazása és fejlesztése
  • Bugyi Zsófia Edina: A szolgáltatásminőség fejlesztése egy erdélyi nagyfesztivál esetében
  • Márton Kristóf Martin: A COVID-19 hatása az európai top 5 bajnokság focicsapatainak teljesítményére
  • Mihoc Henrietta-Mária: Magánvállalkozás a magvető időszakban - A Spritzy Bar fröccsöző megalapításának igénye a kolozsvári magyar egyetemista diákok körében
  • Balázs Kristóf: Az adatvizualizáción túl: A BI rendszerek transzformatív szerepe az ERP rendszerek funkciókészletének kiegészítésében
  • Ferencz Emőke: Ipar 4.0 rendszer tervezése egy élelmiszer-alapanyagokat kínáló vállalatnál
  • Radu Gloria Alexia: Az interaktív motiváció: gamification a kisvállalkozásoknál
  • Papp Szabolcs: Digitalizációra épülő szolgáltatásbővítés: a szolgálatosodás stratégiai hatásai a Fluid Group Hagen SRL vállalat esetében
  • Gergely Balázs: A Teqball útja az olimpiai sportágak közé és ennek potenciális hatásai a Teqballra
  • Nagy Szabolcs: Üzleti tervezés egy társasjáték kereskedelemmel foglalkozó vállalat esetén
  • Lengyel Ottó: Forgótőke menedzsment egy romániai kereskedő vállalatnál
  • Oborocea Mónika: Válság, amelyből az ingatlanügynökségek nagyot kaszáltak Romániában
  • Bak-Menyárt Sándor: Digitalizáció a romániai KKV-knál: esettanulmány a turisztikai ágazatban
  • Ambrus Anna: Az altruizmus és jótékonykodás motivációi: elmélet és gyakorlat
 • Magyar irodalom I. A középkor és a kora újkor irodalma: péntek BBTE Bölcsészettudomány Kar (Horea u., 31), Popovici terem, 16:00
  • Bakonyi Márton: Jutka szivem Jutka… – Egy kontaminált vers filológiai múltja és jövője
  • Bálint Kund: Ut sanctus fieri - Az egyházatyák vitáinak/legendáinak recepciója a magyar kódexirodalomban
  • Buna Blanka-Boróka: „Az harmadik életének szerében.” Árpád-házi Szent Erzsébet arculatai a kora újkori prédikációkban
  • Csorba Melinda-Erzsébet: Egy megtérés elbeszélésének lehetőségei és formái Veresmarti Mihály 17. századi konvertáns két művében
  • Ferencz-Nagy Zoltán: Tatrosi György kéziratainak újrakontextualizálása
  • Libik Krisztina-Szilvia: Szerzői szándék és fordítási stratégiák Pesti Gábor és Heltai Gáspár fabulafordításainak paratextusai jegyében
  • Makkai Tekla: I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna levelei 1644-ből: íráshasználat, kapcsolatrendszer
  • Lázár Kata: Sztoikus látásmód és az idő Rimay János költészetében
 • Magyar irodalom III. Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet:BBTE Bölcsészettudomány Kar (Horea u., 31), 203-as terem, 12:00
  • László Zsuzsanna-Csilla: A Mészöly–Polcz–Nemes Nagy–Lengyel-levelezés mint Mészöly Miklós és Polcz Alaine szakmai kapcsolatának egyik lehetséges társadalomtörténeti-kulturális kontextusa
  • Nagy Kriszta: Aldous Huxley Szép új világa és az ökológiai kontroll-társadalom
  • Esztány Zsófia: A populáris irodalom innovatív stratégiái és kontextusai Heltai Jenő és Rejtő Jenő műveiben
  • Miklós Nóra: Intertextualitás és feminista újraírás: frankensteini visszhangok Alasdair Gray Szegény párák című művében
  • Salamon Eszter-Júlia: A Nyugat első generációjának romantika-képe
  • Kádár Gergő: A működésimmanenciától az új filológiáig
  • Páll Antónia: A szavakon túl: traumaábrázolás Sofi Oksanen Tisztogatás című regényében és Antti Jokinen filmjében
  • Varga Nóra-Erzsébet: Történelmi értés és hatalmi viszonyok a szocializmusban. A test uralmának átvétele Dancs Rózsa Pokoljárás és Tatiana Țîbuleac Üvegkert című művében
 • Művészet, művészettudomány és művészettörténet: Erdélyi Múzeum Egyesület (Napoca u., 2), 10:00
  • Csenteri Anna Luca: Báthory András művészeti öröksége és a Kézdiszentlélekről származó bársonykazula kapcsolata.
  • Pakulár Sára: „Szegény állandó színház, de óhajtunk téged és de távol vagy mitőlünk.” A marosvásárhelyi színházügy és fennmaradt tervanyaga
  • Darabont Csenge Zsófia: Kolozsvári divat a 19-20. századfordulón
  • Pattus Dorottya: Eltérő művészsorsok, közös források. A népművészet hatása Vida Géza és Szervátiusz Jenő szobrászatára
  • Papp Maya-Ingrid: Anyag és szimbólum Németh Ilona konceptuális műveiben
  • Domokos Ferenc: A fenntarthatóság a közép-kelet-európai kortárs képzőművészetben
 • Néprajz: BBTE Bölcsészettudomány Kar (Horea u., 31), 240-es terem, 9:00
  • Koszta Rebeka: Egyszerre, annyian. Lokális stratégia egy dráguló nagyváros melletti település benépesítésére.
  • Kiss Boglárka-Klára: Keretek és nézőpontok Az alsósófalvi farsangtemetés lokális szerepe és keretezése a médiában
  • Domokos Tímea: Egy roma pünkösdista közösség születése Csíkszentgyörgyön
 • Pszichológia I.: Általános, kognitív, fejlődés és neveléspszichológia:BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar (B-dul Decembrie 1989 sugárút, 128), 115-ös terem, I.emelet, 9:00
  • Vorzsák Rebeka: Melódia a memóriában: Zenei élmény által kiváltott önéletrajzi emlékezet, kognitív érzelemszabályozás kapcsolata az adaptív zenehallgatási funkciókkal
  • Rácz-Berecz Fanni-Andrea: A TikTok és a 8.osztályos diákok tartós figyelme, tanulás iránti attitűdje, és képességük az álhírek felismerésére
  • Károlyi Kinga-Timea: A környezettudatos viselkedés prediktorai – Személyiség és érzelmi intelligencia kapcsolata a környezettudatossággal
  • Márk-Nagy Borbála: Könnyek első látásra: Empátia és esztétika a vizuális művészetek kontextusában
  • Vas Viktória: A morbid kíváncsiság, a negatív érzelmek élvezete és az észlelt kontrollhely közti összefüggések vizsgálata a horrorfilmek és játékok tekintetében
  • Lurcza Adrienn: A szavakon túl: A mentalizáció kapcsolata az impulzivitással és szenzoros élménykereséssel
 • Pszichológia II.: Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia:BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar (B-dul Decembrie 1989 sugárút, 128), 101-es terem, 9:00
  • Fazakas Andrea: Alkoholizmusról alkotott attitűd az érintettség és az alkoholizmusról birtokolt ismeretek viszonylatában
  • Bajcsi Renáta: Tinder: Kiút a magányból vagy leejtő az önértékelés gödrébe? Önértékelés és Magányosság a Problémás Tinder-használat függvényében
  • Antal Panna: Pszichostressz: Az akadémiai stressz változásai és összefüggései az akadémiai énhatékonysággal, a szociális támogatottsággal és az akadémiai hardiness-el a pszichológia hallgatók körében
  • Csűri Enikő: Az érzelmi instabilitás és közösségi média értékének szerepe a luxusmárkák előnyben részesítésére: X, Y, Z generáció különbségei
  • Dósa Márta: Szituációs érzelemmegértés és a személyiségtípus összefüggése a humorral
  • Gergely Anita: „Mert megérdemled…” Az igazságos világba vetett hit, az élettel való elégedettség és az áldozathibáztatás kapcsolata
  • Fűstös Attila-Zoltán: Hiba a mátrixban (?) Avagy a déjà vu élmény prediktorainak vizsgálata: Meditáció, disszociáció és módosult tudatállapotok
  • Nagy Annamária: Mindfulness, reziliencia és grit szerepe a kiégés megelőzésében egészségügyi dolgozók körében
  • Both Sándor-Ágoston, Dávid Tamás: A morális elszakadás szerepe a bántalmazás és az aktív védelmezés kapcsolatában az egyetemi hallgatók körében
  • Csiby-Gindele Boróka: A háziállatokkal szembeni attitűd, a háziállattartás és az empátia közötti kapcsolat
 • Régészet: BBTE Főépület (Mihail Kogălniceanu u., 1), Goangã terem, 10:00
  • Ballai Álmos Dániel: Minek nevezzelek? Tipokronológiai kérdések a Nádas-menti paleolit lelőhelyek kapcsán
  • Tulit Áron: A dáciai reflexíjak csontmerevítőinek kérdésköre a régészeti és ikonográfiai adatok tükrében.
  • Magyarosi Henrietta-Dorottya: Tégy hozzá még egy cseppet a tengerből. Halszószellátás és fogyasztás Dacia provinciában (Kr. u. 2-3. század)a régészeti leletek alapján
  • Biro Sándor Richárd Zsolt: Császárkori pikkelypáncélok a mikházi leletanyag tükrében.
  • Szász Johanna-Barbara: Módszertani észrevételek egy porolissumi római kori kerámiaegyüttes kutatása kapcsán
  • Bálint Gergely: "Tükröm, tükröm, mondd meg nékem..." Fémtükrök gyártása és használata a Római Birodalomban a principátus idején (Kr. u. 1–3. század)
  • Hajdó Előd: Szarkad falu kutatása
  • Csergő Zsófia: Párták régészeti nyomai a középkori és kora újkori székelyföldi temetőkben
 • Szociológia, antropológia és humán erőforrás: BBTE-Szociológia Kar (Dostoievski u., 34), 7-es terem, 9:00
  • Bedő Nóra Boglárka: HR folyamatokat támogató digitális megoldások, a Romániában elterjedt HR szoftverek összehasonlító vizsgálata
  • Tinca Richard: Dekonverziós narratívák az erdélyi magyar fiatalok körében
  • Szombatfalvi Etelka: Mentálhigiéné a munka világában.
  • Benedek Annamária: Problémából turisztikai termék? A medvekérdés és a turizmus kapcsolata
  • Enyedi Kriszta, Simon Helga Boglárka: Szocializmus és posztszocialista társadalmi átalakulás egy szuburbánus községben
  • Bangyán Nóra: A Kolozsváron kibontakozó globális korporációs kapitalista életstílus
  • Vass Anita Beata, Ilyés Rita: Társadalmi átalakulás egy Aranyosszéki községben, élettörténeti elbeszélések alapján
  • Bocz Henrietta Nóra: Közösségi gazdálkodás az erdélyi közbirtokosság? Marketizációs nyomás a közbirtokosságokban - szakirodalmi áttekintő
 • Társadalomtörténet és kultúrtörténet: Erdélyi Múzeum Egyesület Előadóterme (Napoca u., 2), 16:00
  • Miklósi Kincső-Anita: ,,Fatilla lélek kurvák, el kell mindnyájan vesznetek miattam!” Boszorkányüldözés Kolozsváron, 1584-ben.
  • Dima-Csoma Endre: "Midőn valánk nemes vitézlő Csoma József uram lakóházánál". Fejezetek egy zágoni katonacsalád életéből.
  • Kodori Timea: Bethlen Klára levelezése. Gondoskodás és érzelmek a 19. századi Erdélyben
  • Karda Kristóf: Csík vármegye legnagyobb adófizetői 1887–1918 között
  • Kerekes Eszter: Szerepkör vagy béklyó? Avagy 1890-1900 közötti kor nőképe a Nagyvárad napilap Tárca rovata alapján
  • Póti Vivien-Tamara: "Ő Felsége a király nevében". Tolvajok és lopás Szatmár vármegyében 1885-1891 között
  • Csáka Zsuzsanna: „Ki, ki az erdőkbe, a hegyekre és rétekre...” A brassói Encián története
  • Papp Regina: Középkori népi vallásosság és a kísértetek
  • Felszegi Kincső: Nézzük gyerekszemmel a történelmet Örökségpedagógiai lehetőségek a somkeréki református templomban
 • Zeneművészet és zenetudomány: BBTE Reformárus tanárképző és Zeneművészeti Kar (Horea u., 7), Angi István (313-as) terem, 10:00
  • Suhárt Evelin-Cynthia: Koncert előkészítő és annak hatása a gimnáziumi tanulók zenei preferenciáira
  • Gáspár Zsófia: „Minden kezdet nehéz.” Fejezetek Székelyudvarhely egyházzenei életének történetéből
  • Simó Kamilla: Népzenei elemek a kortárs magyar filmművészetben

Május 18

 • Földrajz, területfejlesztés és turizmus: BBTE Földrajz Kar (Clinicilor u., 5-7), 43-terem, 9:00
  • Troznai Boglárka Dorottya: A ködös napok tendenciáinak éghajlati és levegőminőségi háttere Marosvásárhely és környékén
  • Ráduly Vivien: A földrajzi tényezők szerepe a kalotaszegi és széki népviseletek alakulásában: múlt, jelen, jövő
  • Jakab Aletta Dóra: A nedves területek vizsgálata a Csíki-medencében
  • Matuz-Vitus Roland-István, Béres Laura: A Blue Air légitársaság leállásának hatása a bukaresti „Henri Coandă” repülőtér forgalmára
  • Kamenitczky Anna: A fenntartható fejlődés ötödik célkitűzésének vizsgálata, avagy a nemek közötti egyenlőség Romániában
 • Zárógála – BBTE Auditorium Maximum, (Mihail Kogălniceanu u., 5), 14:00